Drogi Użytkowniku,

Przed naciśnięciem przycisku [Przejdź do Serwisu] lub zamknięciem tego okna, prosimy o przeczytanie poniższej informacji.

Cookies

Informujemy, że w ramach naszych Serwisów wykorzystywane są pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do Twojego urządzenia, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu. Pliki cookies umożliwiają m.in.: utrzymanie sesji użytkownika, dostosowanie Serwisu do potrzeb użytkownika oraz tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu. Część plików cookies umieszczanych w Twoim urządzeniu końcowym służy celom marketingowym w szczególności w celu wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich preferencji przez nas oraz przez podmioty współpracujące z nami.

Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies lub odpowiednio zmian ustawień innego oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu końcowym. Korzystanie z naszych Serwisów oraz aplikacji bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.

Więcej informacji na temat plików cookies i innych podobnych plików możesz znaleźć w Polityce prywatności.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych z wykorzystaniem plików cookies

Poprzez naciśnięcie przycisku [Przejdź do Serwisu] wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Cupsell Sp. z o.o. oraz przez podmioty współpracujące z nami Twoich danych osobowych pozyskanych z wykorzystaniem plików cookies w celach marketingowych (w szczególności w celu wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich preferencji).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Masz prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli nie chcesz wyrazić powyższej zgody lub chcesz ją wycofać lub edytować jej zakres zmień ustawienia przeglądarki lub odpowiednio innego oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu.

Więcej informacji na temat przysługujących Tobie praw znajdziesz w Polityce prywatności.

x
LAZURA

Informacja na temat prawa do otrzymania kopii danych osobowych

Szanowni Państwo, celem zapewnienia Państwu pełnej informacji na temat prawa do otrzymania kopii danych osobowych jakie Państwa dotyczą poniżej przedstawiono zasady realizacji wniosku jaki są Państwo uprawnieni złożyć:

 1. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do spółki Cupsell Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) z wnioskiem o potwierdzenie, że Spółka przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres ul. Stawki 2a, 00-193 Warszawa lub wiadomości elektronicznej na adres daneosobowe@cupsell.pl. W razie braku przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.
 2. Spółka niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego w podany na niniejszej stronie internetowej sposób. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Spółkę złożonego wniosku o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny. 
 4. Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Spółki bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Spółkę. Sposób postępowania ze złożonym wnioskiem konsultowany jest z Inspektorem Ochrony Danych jaki został powołany przez Spółkę, a w razie jego braku z działającym w ramach Spółki koordynatorem ds. ochrony danych osobowych.
 5. Spółka przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na Wniosek w terminie najpóźniej trzech (3) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Spółki dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do dwóch (2) miesięcy o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Spółka dochowa wszelkich starań aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.
 6. W ramach realizacji prawa dostępu do danych wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:
  • cel przetwarzania,
  • kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub  zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  • planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,
  • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach  o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 
  • prawo do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje), 
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.


INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
 1. W zakresie:

  a) serwisów internetowych pod adresem: www.4funmedia.pl i https://4fun.tv,

  b) aplikacji 4FUN APP,

  c) komunikacji z Panem/Panią przy użyciu zewnętrznych narzędzi (np. Facebook Messenger) –

  4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000235128, o kapitale zakładowym: 4.119.374,00 złotych, opłaconym w całości, NIP: 9512085470, REGON: 015547050 (dalej jako „4fun Media”).

 2. W zakresie serwisu internetowego pod adresem: http://program.media/ - Program sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000235128, NIP: 5213103212, REGON: 016375680 (dalej jako „Program”);
 3. W zakresie serwisu internetowego pod adresem: http://www.screennetwork.pl/ - Screen Network S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000235128, o kapitale zakładowym: 5 107 799,60 zł, opłaconym w całości, NIP: 9512165737, REGON: 140339282 (dalej jako „Screen Network”);
 4. W zakresie serwisu internetowego pod adresem: https://cupsell.pl/ - Cupsell Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000513284, NIP: 7792422363, REGON: 30275484 (dalej jako „Cupsell”)

 - dalej łącznie również jako „Spółki” lub każda z osobna jako „Spółka”.

 1. Ponadto, administratorem Pana/Pani danych osobowych w ramach konkursów, których organizatorami są poszczególne Spółki jest:
 • 4fun Media w zakresie konkursów, których organizatorem jest 4fun Media,
 • Program w zakresie konkursów, których organizatorem jest Program,
 • Screen Network w zakresie konkursów, których organizatorem jest Screen Netwrok,
 • Cupsell w zakresie konkursów, których organizatorem jest Cupsell.
Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować:

 • w przypadku 4fun Media: w formie pisemnej pod adresem: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej pod adresem: daneosobowe@4funmedia.pl,
 • w przypadku Program: w formie pisemnej pod adresem: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej pod adresem: daneosobowe@4funmedia.pl,
 • w przypadku Screen Network: w formie pisemnej pod adresem: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej pod adresem: daneosobowe@4funmedia.pl,
 •  w przypadku Cupsell: w formie pisemnej pod adresem: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej pod adresem: daneosobowe@cupsell.pl.
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu, w tym przy użyciu aplikacji 4FUN APP, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:

 1. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, czyli w celach wskazanych w punkcie 1.3. Polityki Prywatności Spółek (link) i dochodzenia ewentualnych należności z tytułu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 2. w celu niezbędnym do (i) podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, (ii) realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli doszło do jej zawarcia,
 3. w celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości,
 4. na podstawie zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celach marketingowych - w przypadku, gdy Spółka lub podmiot trzeci otrzymały od Pana/Pani taką zgodę. Podmioty trzecie, o których mowa w punkcie 1.26. Polityki Prywatności przetwarzają dane osobowe we własnych celach marketingowych.
 1. Art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO” w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Spółki.
 2. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku niezbędności przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do wykonaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem tej umowy.
 3. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w przypadku wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce.
 4. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku, gdy Spółka lub inny podmiot otrzymały od Pana/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celach marketingowych.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do (i) podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy, (ii) w celu realizacji umowy, jeżeli doszło do jej zawarcia i dochodzenia ewentualnych należności oraz (iii) celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

 

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta  Spółki, wyznaczoną do kontaktu ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, zapewnienia kontaktu z kontrahentem oraz weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się ze Spółką, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu kontrahenta, a także: (i) w celu realizacji umowy pomiędzy Spółką a  reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem i (ii) celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

W zakresie komunikacji z Panem/Panią przy użyciu zewnętrznych narzędzi (np. Facebook Messenger), Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, czyli w celu udzielania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania oraz w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Spółki – w przypadku, gdy Spółka otrzymała od Pana/Pani taką zgodę.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku, gdy Spółka otrzymała od Pana/Pani zgodę.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Jeżeli jest Pan/Pani uczestnikiem konkursu organizowanego przez Spółkę, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Spółki po zakończeniu konkursu – w przypadku, gdy Spółka otrzymała od Pana/Pani taką zgodę,
 2. w celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości,
 3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, czyli w celach przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród, prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Spółki w czasie trwania konkursu oraz dochodzenia ewentualnych należności w związku z konkursem.
 1. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku, gdy Spółka otrzymała od Pana/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Spółki po zakończeniu konkursu.
 2. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 3. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Komu będą przekazywane dane osobowe?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie - mogą być podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług (np. podwykonawcy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na udostępnienie danych osobowych także podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie marketingu.
Podmioty współpracujące (BRIDGE2FUN COMMUNICATION Sp. z o.o., PRN Polska Sp. z o.o., SCREEN NETWORK S.A., PROGRAM SP. Z O.O., NAEKRANIE.PL SP. Z O.O., BRIDGE 2 FUN SP. Z O.O., 4FUN TV SP. Z O.O.)
Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania takiej zgody, a w razie braku wycofania takiej zgody nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich takie zgody zostały zebrane.

Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane (z zastrzeżeniem przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody) przez okres:

 1. niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 1.3. Polityki Prywatności Spółek,
 2. trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej przez Pana/Panią ze Spółką (jeżeli do zawarcia takiej umowy rzeczywiście doszło), a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 3. wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez Pana/Panią ze Spółką (jeżeli do zawarcia takiej umowy rzeczywiście doszło), a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez reprezentowany przez Pana/Pani podmiot ze Spółką, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jeżeli jest Pan/Pani uczestnikiem konkursu (z zastrzeżeniem przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody), to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów – przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród, prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Spółki w czasie trwania konkursu oraz dochodzenia ewentualnych należności w związku z konkursem.

Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

W zakresie komunikacji z Panem/Panią przy użyciu zewnętrznych narzędzi (np. Facebook Messenger) Pana/Pani dane osobowe usuwane są niezwłocznie po zakończeniu konwersacji, chyba że udzielił Pan/Pani odpowiedniej zgody – w takim przypadku Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania takiej zgody, a w razie braku wycofania takiej zgody nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich takie zgody zostały zebrane.

Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu to ma Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody).
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Spółką, to ma Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to ma Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Jeżeli komunikuje się Pan/Pani ze Spółką przy użyciu zewnętrznych narzędzi (np. Facebook Messenger), to ma Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Jeżeli jest Pan/Pani uczestnikiem konkursu, to ma Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Dane na temat Użytkowników Serwisu podawane są dobrowolne. Podanie ich jest niezbędne do korzystania z Serwisu oraz zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ze Spółką.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia kontaktu ze Spółką.

Jeżeli komunikuje się Pan/Pani ze Spółką przy użyciu zewnętrznych narzędzi (np. Facebook Messenger), to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania treści od Spółki.

Jeżeli jest Pan/Pani uczestnikiem konkursu, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

Dobrowolność wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych wyżej celach jest dobrowolne.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt w następujący sposób:

 • w przypadku 4fun Media: w formie pisemnej pod adresem: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej pod adresem: daneosobowe@4funmedia.pl,
 • w przypadku Program: w formie pisemnej pod adresem: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej pod adresem: daneosobowe@4funmedia.pl,
 • w przypadku Screen Network: w formie pisemnej pod adresem: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej pod adresem: daneosobowe@4funmedia.pl,
 •  w przypadku Cupsell: w formie pisemnej pod adresem: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej pod adresem: daneosobowe@cupsell.pl.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisów internetowych (dalej „Użytkowników”) działających pod adresem:
  1. www.4funmedia.pl
  2. 4fun.tv
  3. program.media
  4. www.screennetwork.pl
  5. cupsell.pl
 2. - dalej również każdy z osobna jako „Serwis” oraz innych kategorii osób wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Usługodawca czyli:
  1. w zakresie serwisów internetowych pod adresem: www.4funmedia.pl i https://4fun.tv w tym przy wykorzystaniu aplikacji 4FUN APP – 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000235128, o kapitale zakładowym: 4.119.374,00 złotych, opłaconym w całości, NIP: 9512085470, REGON: 015547050 (dalej jako „4fun Media”);
  2. w zakresie serwisu internetowego pod adresem: http://program.media/ - Program sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000235128, NIP: 5213103212, REGON: 016375680 (dalej jako „Program”);
  3. w zakresie serwisu internetowego pod adresem: http://www.screennetwork.pl/ - Screen Network S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000235128, o kapitale zakładowym: 5.107.799,60 złotych, opłaconym w całości, NIP: 9512165737, REGON: 140339282 (dalej jako „Screen Network”);
  4. w zakresie serwisu internetowego pod adresem: https://cupsell.pl/ - Cupsell Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000513284, NIP: 7792422363, REGON: 30275484 (dalej jako „Cupsell”)
 4. - dalej łącznie również jako „Spółki” lub każda z osobna jako „Spółka”.

 5. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności:
  1. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu,
  2. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu,
  3. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu),
  4. podnoszenia jakości Serwisu,
  5. zawarcia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wykonywania tej umowy,
  6. nawiązaniu kontaktu ze Spółką przez Użytkownika oraz
  7. ewentualnego przesyłania przez Usługodawcę na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej – informacji handlowych.
 6. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, a w razie braku jego powołania osoby wyznaczonej do koordynowania ochrony danych osobowych w:
  1. 4fun Media – daneosobowe@4funmedia.pl,
  2. Program - daneosobowe@4funmedia.pl,
  3. Screen Network - daneosobowe@4funmedia.pl,
  4. Cupsell - daneosobowe@cupsell.pl.
 7. Z powyższymi osobami należy się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez danego Usługodawcę.
 8. Niektóre z Serwisów umożliwiają Użytkownikowi założenie konta w Serwisie. Użytkownik może założyć konto w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, które umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu. W przypadku logowania się do konta w Serwisie za pośrednictwem innej platformy, która umożliwia weryfikację i uwierzytelnienie Użytkownika – Spółka otrzymuje dane od podmiotów udostępniających taką usługę, tj. Facebook lub Google.

Realizacja praw osób, których dotyczą dane osobowe.

 1. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o: (i) potwierdzenie, że Usługodawca przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą, (ii) sprostowanie danych osobowych, (iii) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, (iv) przeniesienie danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania w/w danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody), (v) sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).
 2. Powyższe wnioski będą realizowane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”). Powyższe oznacza, że w przypadkach wymienionych w przepisach RODO w/w uprawnienia nie będą przysługiwały osobie, której dotyczą dane osobowe albo wniosek będzie realizowany za odpłatnością mającą na celu pokrycie kosztów jego realizacji.
 3. Wniosek należy złożyć:
  1. w przypadku 4fun Media - w formie pisemnej na adres: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub w postaci wiadomości elektronicznej na adres daneosobowe@4funmedia.pl,
  2. w przypadku Program - w formie pisemnej na adres: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub w postaci wiadomości elektronicznej na adres daneosobowe@4funmedia.pl,
  3. w przypadku Screen Network - w formie pisemnej na adres: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub w postaci wiadomości elektronicznej na adres daneosobowe@4funmedia.pl,
  4. w przypadku Cupsell - w formie pisemnej na adres ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub w postaci wiadomości elektronicznej na adres daneosobowe@cupsell.pl.
 4. W przypadku braku przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.
 5. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Usługodawcę złożonego wniosku o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.
 7. Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Usługodawcy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Usługodawcę. Sposób postępowania ze złożonym wnioskiem konsultowany jest z Inspektorem Ochrony Danych jaki został powołany przez Usługodawcę, a w razie jego braku z działającym w ramach organizacji Usługodawcy koordynatorem ds. ochrony danych osobowych.
 8. Usługodawca przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej 3 (trzech) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Spółki dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do 2 (dwóch) miesięcy o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Usługodawca dochowa wszelkich starań, aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.
 9. W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:
  1. cel przetwarzania,
  2. kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
  3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  4. planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
  5. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,
  6. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
  7. prawo do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w przypadku, gdy takie prawo przysługuje),
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.
 11. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na adres Inspektora Ochrony Danych (IOD) Usługodawcy lub jej koordynatora ds. ochrony danych osobowych (w razie braku powołania przez Spółkę IOD):
  1. w przypadku 4fun Media na adres: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub w postaci wiadomości elektronicznej na adres: daneosobowe@4funmedia.pl,
  2. w przypadku Program na adres: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub w postaci wiadomości elektronicznej na adres: daneosobowe@4funmedia.pl,
  3. w przypadku Screen Network na adres: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub w postaci wiadomości elektronicznej na adres: daneosobowe@4funmedia.pl,
  4. w przypadku Cupsell na adres: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub w postaci wiadomości elektronicznej na adres: daneosobowe@cupsell.pl.

Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej doręczenia o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi jest zamieszczana w ewidencji prowadzonej przez IOD/koordynatora ds. ochrony danych osobowych Spółki.

Pozostałe postanowienia

 1. W przypadku gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres wskazany w punkcie 1.4. powyżej wpisując w tytule słowo „rezygnacja”. Powyższe dotyczy także jakiejkolwiek innej zgody uzyskiwanej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 2. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres wskazany w punkcie 1.4. powyżej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Poza przypadkami wskazanymi w punkcie 1.20. powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

Pliki cookies i logi systemowe

 1. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają m.in.: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 3. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików typu cookies i korzystanie z Serwisów oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików typu cookies na zasadach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.
 4. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
 5. Część plików cookies umieszczanych w urządzeniach Użytkowników służy celom marketingowym w szczególności w celu wyświetlania reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników. W ramach Serwisów mogą być wyświetlane reklamy w oparciu o zachowania Użytkowników na innych stronach. Ponadto, dane o aktywności Użytkowników w Serwisach mogą być udostępniane podmiotom trzecim (pełna lista takich podmiotów znajduje się tutaj , które współpracują ze Spółkami w zakresie działań marketingowych. Oznacza to m.in., że Użytkownik może zobaczyć na innych stronach, reklamy, które są wyświetlane w oparciu o aktywność Użytkownika w Serwisach.
 6. Spółki informują, że podmioty trzecie o których mowa w pkt 1.27. mogą mieć dostęp do Serwisów i przez to mogą umieszczać w urządzeniach Użytkowników swoje pliki cookies w celu wyświetlania reklam w Serwisach. Pliki cookies Spółek oraz innych podmiotów umożliwiają również mierzenie jak często Użytkownikowi wyświetlane są reklamy i jak efektywnie są prowadzone kampanie marketingowe.

Hosting

 1. Usługodawca, na podstawie pisemnej umowy powierza przetwarzanie wszystkich danych osobowych podanych przez Użytkownika oraz innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce spółce
  1. w przypadku 4fun Media - HOME.PL oraz OVH Sp. z o. o.
  2. w przypadku Program - HOME.PL,
  3. w przypadku Cupsell - Sprint S.A.

w celu prawidłowego wykonania przez ww. spółkę czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem.

 1. Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 25 maja 2018 roku.